Ν +

Δραστική ουσία: Ολικό Άζωτο (Ν): 28%
Ουρικό Άζωτο (Ν): 11,5%
Άζωτο Ουρία – φορμαλδεϋδη (Ν): 16,5%

Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης, ανευ φυτοτοξικότητας.