Κ EXPRESS

Δραστική ουσία: Oυρικό άζωτο (Ν): 3%
Οξείδιο του καλίου υδατοδιαλυτό (Κ2Ο): 50%

 

Καλιούχο λίπασμα με 3% ουρία για γρήγορη απορρόφηση.