Η εταιρεία SIPCAM HELLAS ΜονΕΠΕ («SIPCAM») έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, διατηρεί δε όλα τα σχετικά δικαιώματα όπως ενδεικτικά και το δικαίωμα διακοπής της λειτουργίας ή/και ολικής ή μερικής τροποποίησης αυτού ή και των όρων χρήσης του, περιορισμού της πρόσβασης σ΄αυτόν, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση. Η πρόσβαση σ΄αυτόν τον διαδικτυακό τόπο προϋποθέτει απαραίτητα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης του.

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχεται «όπως διατίθεται» («ως έχει») χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση οποιουδήποτε είδους από την SIPCAM. Η χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτυακού τόπου γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Η SIPCAM δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, άμεση ή και έμμεση, απώλεια κέρδους, εισοδήματος που υποτεθεί ότι έχει προκληθεί από ή εξ αιτίας της χρήσης ή αδυναμίας  πρόσβασης ή αδυναμίας χρήσης του διαδικτυακού τόπου, της ιστοσελίδας και των περιεχομένων πληροφοριών, σε κάθε δε περίπτωση η SIPCAM αποποιείται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη και υποχρέωση 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων οφείλει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες τις ετικέτας κάθε προϊόντος, την ισχύουσα νομοθεσία και την προηγούμενη αναζήτηση από τον χρήστη ειδικής επαγγελματικής συμβουλής σχετικά με την καταλληλότητα, τις τεχνικές και άλλες προδιαγραφές, τους τρόπους χρήσης και εφαρμογής, τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του χρήστη και τρίτων, οι δε περιεχόμενες σ΄αυτόν τον διαδικτυακό τόπο πληροφορίες προϊόντων δεν μπορεί σε ουδεμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν τις οδηγίες της ετικέτας οποιουδήποτε προϊόντος ούτε ότι αποτελούν δεσμευτική εγγύηση ή/και δήλωση καταλληλότητας του προϊόντος για τον συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό, ακρίβειας των χαρακτηριστικών, συγκεκριμένης ποιότητας αυτού, εμπορευσιμότητας, απόδοσης κλπ. Οι πληροφορίες ή και συστάσεις, που αναρτώνται σ΄αυτόν το διαδικτυακό τόπο, είναι πιθανό να μην είναι επίκαιρες, σε κάθε περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές, είναι δυνατό δε να αντικατασταθούν, ανακληθούν ή/και τροποποιηθούν οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση/ειδοποίηση.    

Όλα τα σήματα που αναρτώνται σ΄αυτόν το διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην κυριότητα της SIPCAM ή/και του Ομίλου SIPCAM-OXON ή και τρίτων, που έχουν νόμιμα παραχωρήσει την χρήση τους στην SIPCAM ή/και τον Όμιλο SIPCAM-OXON. Το ίδιο ισχύει και για τις πληροφορίες, τα έγγραφα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, γραφικά, ηχητικά αποσπάσματα, βίντεο κλπ που αναρτώνται σ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, προβολή των σημάτων αυτών καθώς και κάθε ανηρτημένου σ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο υλικού κάθε είδους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της SIPCAM.

Οποιεσδήποτε απαιτήσεις από την χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου ή σε σχέση με αυτόν θα επιλύονται με βάση το Ελληνικό δίκαιο από τα αποκλειστικά αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.